برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ها

منابع مقاله b (1375)

بـه نـام خـدااظـهـار نـامـهاینجانب عیسی محمدحسینی (901104) دانشجوی رشته مطالعات منطقهای گرایش خاورمیانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، اظهار می‌نمایم که این پایان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران ادامه مطلب…

پایان نامه ها

دانلود مقاله b (1372)

شکل (1-1) مدل تحقیق را نشان می دهد.فاصله ی قدرتاجتناب از عدم اطمینانفرد گرایی-گروه گراییمرد سالاری-زن سالاریجهت گیری بلند مدت-کوتاه مدت ابعاد فرهنگ سازمانیمسئولیت پذیری اجتماعیشکل 1-1- مدل تحقیق1-9- قلمرو ی مکانی تحقیققلمروی پژوهش،شرکت های ادامه مطلب…

پایان نامه ها

دانلود مقاله b (1370)

4-1-4-بررسی بارندگی دره سفیدرود984-1-5-انتخاب زمان پایه مشترک984-2- روش کار99فصل پنجم: یافته های تحقیق5-1- یافته های تحقیق1015-1-1-تحلیل بارندگی سالانه و ماهانه دره سفیدرود1015-1-1-1-تحلیل بارندگی سالانه1325-1-1-2-تحلیل بارندگی ماهیانه1045-1-2- تعداد روزهای بارانی1225-1-3- حداکثر بارندگی 24 ساعته1275-1-5-حداکثر بارش محتمل ادامه مطلب…

پایان نامه ها

تحقیق b (1368)

3.3.1.Grasha Teaching Style Inventory Questionnaire …………………………..443.3.2.Neuro-Linguistic Programming Questionnaire …………………………….453.3.3. Teacher Autonomy Survey…………………………………………………483.4. Procedure……………………………………………………………………..493.5. Design……………………………………………………………………….503.6. Statistical Analyses…………………………………………………………51CHAPTER IV: RESULTS AND DISCUSSION…………………………………524.1. Introduction…………………………………………………………………534.2.The Results of the Study……………………………………………………544.2.1. Reliability of the Instruments……………………………………………….544.2.1.1.Reliability of Teachers’ Autonomy Scale……………………………..544.2.1.2.Reliability of Grasha ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منبع تحقیق b (1367)

2-1-2. باور به رسالت و امامت283- 1-2.انسان شناسی291-3-1-2.شناخت خود292-3-1-2.شناخت دیگری301-2-3-1-2.شناخت زن332-2-3-1-2. زن در جوامع بدوی343-2-3-1-2. زن در جوامع قبل از اسلام344-2-3-1-2.زن در جوامع اسلامی354-1-2. معادشناسی405-1-2. دنیا شناسی422-2. مبانی گرایشی431-2-2. حسن ظن442-2-2. خلق نیکو453-2-2.تواضع464-2-2. رفق و ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منبع مقاله b (1365)

مبحث دوم: مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور و دیوان بین المللی کیفری87 مبحث سوم: اصل عطف به ما سبق و دیوان بین المللی کیفری90 مبحث چهارم: عفو یا تخفیف مجازات محکومین و ادامه مطلب…